برنامه های کلاسی در طول سال مهد کودک . شایان ذکر است این برنامه ها سالیانه با توجه به نیاز بچه ها و جامعه و محیط اطراف کودکان تغییر می کند