تجهیزات مهدکودک آنالی

در این بخش تصاویری از امکانات مستقر در این مهدکودک به طور اجمال مشاهده مینمایید.

جهت رفاه حال کودکان ، و نظارت بهتر کادر مهد آنالی ، تجهیزات مهد کودک به شرح ویژه گی تصاویر ذیل ، تهیه و برای کودکان محیا شده است