مارس 19, 2017

سال نو ۱۳۹۶ مبارک

نوروز خود مصداقی کامل از همنشینی دو فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و پیوندی مبارک حول محور رشد و تعالی انسان است لذا در این راستا گزارش عملکرد آنالی در سالی که گذشت را حول این محور بیان نموده و می گوییم
مارس 10, 2017

روش آموزشی